The Old School House
London Rd, Stony Stratford, Milton Keynes MK11 1JA