Bombay Cuisine
11 Wolverton Rd, Stony Stratford, Milton Keynes MK11 1DZ