Abergavenny Kebab House

35 Frogmore St, Abergavenny
01873 857222